søndag 23. november 2008

FOR ET FORENT ARBEIDERKLASSE ALTERNATIV

KORTERE ARBEIDSTIMER, IKKE LENGRE!

ÅPNE GRENSER, IKKE STOPP FLYKTNINGER!

OFFENTLIGE BOLIGER OG UTDANNING FOR ALLE, STOPP PRIVATISERINGEN!

LA KAPITALISTENE BETALE, IKKE OSS!

EU har lansert de største angrepene i sin historie mot arbeiderklassen. 65-timers(arbeidsuke)direktivet, anti-innvandringsdirektivet, Bolkestein-direktivet og Bolgna Planen er del av én plan for å redusere kostnadene for arbeidskraft, for å overføre rikdom fra arbeiderne til kapitalen. Hvis arbeidsuken er lengre, som vil føre til færre arbeidsplasser og flere arbeidsledige, blir lønningene senket drastisk. Hvis innvandrere blir terrorisert til det punkt at de føler de må skaffe seg en jobb uansett lønn, vil dette senke lønnen for alle. Hvis et høytlønnet yrke blir gjennom privatisering overført til en lavtlønnet arbeidsstyrke, vil man senke lønningene da også. Det er planene bak direktivene.

EU-planen, sitt virkelige formål, er å splitte arbeidstakere mot hverandre, for å skape en kontinent-omfattende konkurranse mellom land, bransjer, industri og individer til å falle nedover til et nivå fastsatt av direktivene. Derfor er vi nødt til å svare på disse angrepene, ikke med en rekke usammenhengende protester mot enkelte direktiver, men med en enkelt, samordnet kampanje. Arbeidstakerorganisasjoner kjemper mot 65-timers Direktivet, innvandrerorganisasjoner kjemper mot det skamfulle anti-innvandringsdirektivet, elever kjemper Bologna Planen og arbeidstakere i offentlig sektor kjemper mot Bolkestein-direktivet, trenger alle å samle seg i en enkelt kamp mot EU-planen - koordinere dager for aksjoner og kombinere krav .

Men vi kan ikke bare avvise planen deres - for de vil komme opp med andre og nye angrep. Vi må utgjøre vårt eget arbeiderklasse alternativ som vil bli det vi ønsker.

-REDUKSJON AV ARBEIDSUKEN I ALLE LAND TIL 35 TIMER FOR ALLE ARBEIDSTAKERE, UTEN REDUKSJON AV LØNN. DROPP 65-TIMERSDIREKTIVET.

-LIKE RETTIGHETER FOR ALLE, UAVHENGIG AV INNVANDRINGSSTATUS. BEVEGELSESFRIHET PÅ TVERS AV ALLE GRENSER. AVSKAFF DIREKTIVET MOT INNVANDRING.

GRATIS HØYERE UTDANNING FOR ALLE, STØRRE SATSNING PÅ OFFENTLIG SYSSELSETTING DIREKTE FRA REGJERINGEN FOR Å GARANTERE BOLIG OG ANDRE VIKTIGE TJENESTER FOR ALLE. DEMOKRATISK KONTROLL AV OFFENTLIGE ARBEIDSPLASSER, HVOR REPRESENTASJON FRA ANSATTE OG LOKALSAMFUNNET ER INVOLVERT. STOPP PRIVATISERINGEN, AVSKAFFELSE AV BOLKENSTEIN DIREKTIVET OG BOLOGNA-PLANEN.

-ØKT FINANSIERING AV OFFENTLIG ARBEID OG UTVIDELSE AV OFFENTLIGE TJENESTER MED ØKT BESKATNING AV NÆRINGSLIVET OG INDIVIDUELLE KAPITALISTER.

FORBUD MOT LOCKOUTS OG URETTMESSIGE OPPSIGELSER

Bare en solid samlet europeisk arbeiderbevegelse kan gjennom brede krav, i en prosess med mange streiker, som spres utover de enkelte sektorer, kan vinne innrømmelser fra stat og næringsliv. I den nåværende krise, er slike innrømmelser under kapitalismen, ofte forbigående. Men i denne prosessen kan arbeiderne få organiseringen og bevisstheten til å radikalt endre verden, for å erstatte kapitalismen med demokratisk sosialisme som permanent vil gi et anstendig liv for alle.

Vi kaller på alle organisasjoner til å delta i møter og forumer for å planlegge en slik felles kampanje i høst.

Internasjonalt Luxemburgist Nettverk

fredag 4. april 2008

Økende Undertrykkelse i Tibet og Kina

Det er mye snakk om Tibet og Kina i disse dager, angående OL. Men det er faktisk ikke første gang et diktatur organiserer OL. Det som fryktes er at Kinesiske myndigheter vil bruke tvang for å unngå at enhver opposisjon vil kunne markere seg under lekene.
Det har nemlig skjedd før: Sommerlekene 1968, Mexico, ble flere demonstrerende studenter drept bare dager før åpningsseremonien.


Stående ovenfor Kinesisk statsterror i Tibet, reiser Dalai Lama Tenzin Gyatso seg som et alternativ.

Mens når kampen mot det Kinesiske diktaturet helt klart kan rettferdiggjøres, hvorfor skal man da erstatte det med ett religiøst diktatur? Dalai Lama er ikke valgt av folket, men av munker.
Vår solidaritet går til Tibetanske og Kinesiske arbeidere som klarer å kjempe, under svært vanskelige forhold, mot utnyttelse og for demokrati.

Kinesiske myndigheter har skapt et regime som forverrer ulikheter og består av grov utnyttelse, som ved hjelp av statsterror bekjemper de undertrykte i deres kamp mot undertrykkerne. Denne kampen mot myndighetene foregår under svært vanskelige forhold: man slår brutalt ned på streiker og demonstrasjoner, og har forbud mot uavhengige fagforeninger, etc....

Det er absolutt nødvendig å bekjempe den kapitalistiske og hyklerske dominansen som anvendes av den nystalinistiske/venstrefascistiske ettpartistaten i Kina, den forhindrer frihet og likhet, og fnyser av grunnleggende menneskerettigheter.
Det vi håper vil skje er en samfunnsrevolusjon som velter diktaturet, kaster ut oligarkiet, og som vil skape et politisk og sosialt demokrati.


Alt som styrker mulighetene for aksjoner utført av Kinesiske arbeidere i deres kamp for sosial rettferdighet, vil være gunstig for arbeidere i resten av verden, og vil dermed skape problemer for kapitalister som enten vil "omplassere" fabrikkene sine i Kina, eller bruke det Kinesiske eksemplet som består av å øke presset og bruke tvang mot "sine" arbeidere.
Men til slutt vil det som trengs for stoppe undertrykkelse og barbari, være en global frigjøringsrevolusjon som vil avslutte den kapitalistiske produksjonsmetoden. Og skape demokrati i Kina, Tibet, og andre steder i verden hvor frihet, likhet og rettferdighet bare er tomme fraser.

Mot undertrykkelse og teokrati: Arbeiderkamp!

tirsdag 15. januar 2008

Luxemburgisme

Denne bloggen er ment som en blogg rundt temaet luxemburgisme, og generellt om venstre- ideologier og tanker.
Luxemburgismen er en veldig ukjent retning innenfor marxismen, som stort sett har havnet i skyggen av først leninisme og trotskyisme, og seinere stalinisme og maoisme.

Men luxemburgisme har ingenting i felles med disse retningene.
Luxemburgismen er nemlig ikke ment som en "egen retning", den er heller løselig basert på Rosa Luxemburg sine ideer og tanker. Luxemburgismen og Rosa Luxemburg har ofte blitt nevnt som en fotnote i historiebøkene, men hennes teorier og idealer lever videre.
Luxemburgisme er ment som en reaksjon mot Lenin, Stalin og Mao sine monopol på kommunistiske tanker.

Luxemburgismen er tanker basert på at sosialisme/kommunisme kun kan oppnås gjennom demokrati og demokratiske prosesser. Luxemburgister vil at folket selv bestemmer over og representere seg selv. Altså direkte demokrati.
Direkte demokrati er et system som hvor befolkningen selv er med på å avgi stemme i hver enkel sak. Man kan altså møte opp på rådhuset, fylkestinget og evt. andre typer råd/ting, og selv debattere og avgi stemme i avgjørelsene/prosessene.
En delvis innføring av direkte demokrati har blitt foreslått av SV, FrP og Høyre. Men SV sitt forslag er nærmest, fordi partiet har uttalt at de ønsker at folk skal få lov til å delta i avstemninger og debatter på sitt lokale rådhus, mens FrP og Høyre foreslo en utvidet bruk av folkeavstemninger. (som vil bli 2 avstemninger; EU-medlemskap og innvandring).
Norge har fra før hatt 6 folkeavstemninger. Det vil si unionsoppløsningen fra Sverige (1905), valget av konge (1905, Kong Håkon 7.), innføring av spritforbud (1919), opphevelse av spritforbudet (1926) og EF/EU avstemningene (1972 og 1994).

Grunnen til at luxemburgister er så sterke tilhengere av demokrati er av den enkle grunn at man ikke har noen tru på at et "revolusjonært parti skal guide massene til kommunisme", slik som leninister og maoister er tilhengere av.
Luxemburgister mener at folket selv vet sitt eget beste, og at det hverken trengs noe byråkrati eller politikere.
Byråkrati hemmer personlig frihet. Og politikere kan man ikke stole på, fordi de har (for) lett for å ende opp med å mele sin egen kake. Det blir som når geita passer på havresekken.

Luxemburgisme er basert på en revolusjonær ideologi.
Men en revolusjon er ikke nødvendigvis en total omveltning av samfunnet. Det er snakk om å velte de institusjonene som undertrykker befolkningen, dvs hemmelig politi, byråkrati, kapitalen, osv.
Men vi ser ikke på den "Russiske revolusjonen" som en revolusjon.
Fordi da bolsjevikene kuppet makten i Russland i 1917, var det flere institusjoner fra tsar-epoken som overlevde. Det hemmelige politiet (som institusjon), byråkratiet, konsentrasjonsleirene, deportasjoner og statsterroren ble både omfavnet og videreutviklet av bolsjevikene.
Den russiske revolusjonen i oktober (november i vest-europa) var et kupp. Det var en fløyelsrevolusjon hvor makta kun skifter hender fra en politisk blokk til en annen og samfunnet blir så forandret/reformert av eliten og ikke av folket.
Dessuten var det PSR (Partija Sotsjialistov-Revoljotsjionerov) og Mensjevikene, to demokratiske sosialist partier, sammen med en borgelig koalisjon som satt i parlamentet da bolsjevikene kuppet makta.

Som tidligere påpekt er luxemburgisme en sosialistisk/kommunistisk opposisjon til leninismen, og det som seinere skulle bli stalinisme og maoisme.
For det første er Lenin, Stalin og Mao skyld i millioner av menneskers lidelser og død.
For det andre er deres tanker og retninger innen venstreideologi (leninisme,stalinisme og maoisme) en absurd og pervers versjon av Marx og Engels sine ideer og visjoner.
Hadde de sett både Sovjetunionen, Kina og drøssevis av andre marxistisk-leninistiske regimer,
hadde de hverken gjenkjent sine visjoner og ideer eller godkjent dem.
Lenin og hans tilhengere har nærmest monpol på venstreradikalt tankegods, men heldigvis har både muren falt og imperiet kollapset. Desverre ser fortsatt majoriteten av partier på ytre venstrefløy på seg selv som marxist-leninistiske. For luxemburgister er dette en avsporing fra venstresidens idealer.

Dette gjelder også sosialdemokrater, som per dags dato egentlig kan regnes som sosial liberaler.
Sosialdemokrater er ikke lenger en del av opposisjonen til finanselitens hegemoni.
AP har selv deltatt i markedsliberaliseringen av det norske sosialdemokratiet, og privatisert offentlig sektor. Noe som går mest utover arbeiderklassen, fordi det er vi som må betale skatten (den rike overklassen slipper unna fordi de skal "investere" og får skattelette) og det er velferdstilbudene privatiseringen kutter ned. Dette er noe av grunnen til kutt i helsesektor, skolen og kommuner som knapt har spenn igjen i kassa.

Derfor tilhører luxemburgisme det som kalles venstre-kommunisme, det er kortsagt radikalt demokratisk SAK (sosialisme/anarkisme/kommunisme). Hvor styringen av samfunnet overlates til folket (og det gjelder alle; Preben fra Frogner og Nils fra Kautokeino), økonomien demokratiseres (arbeiderstyrte bedrifter/firmaer), frie valg, frie fagforeninger, fri media. Nedlegelse av hemmelig politi, nedbygging av byråkratiet. Dette er ikke bare ideer, men også krav!

DET HANDLER OM ENTEN (KAPITALISTISK) BARBARI ELLER SOSIALISME!